IBM               

Sony                                                         

   StorageTek